• SAMPLE PROBESP2000

  • SP2000-H, 230 V
  • SP2300-H, 230 V
  • SP2400-H, 230 V

Sample Gas Probes

Sample gas probes form a critical point between process and analysis system. They extract sample gas from the process stream and supply it to the analysis system. They should already remove undesirable particulates at the sampling point and avoid cold spots thus preventing false measurements. Our probes are easy to maintain without requiring a lot of tools. Their designs are suitable for critical ambient conditions such as explosive areas and provide weather protection.

Đầu Trích Khí Mẫu

Các đầu dò khí mẫu tạo thành một điểm tới hạn giữa quy trình và hệ thống phân tích. Họ chiết xuất khí mẫu từ dòng quy trình và cung cấp cho hệ thống phân tích. Họ đã phải loại bỏ các hạt không mong muốn tại điểm lấy mẫu và tránh các điểm lạnh để tránh các phép đo sai. Các đầu dò của chúng tôi rất dễ bảo trì mà không cần nhiều công cụ. Thiết kế của chúng phù hợp với các điều kiện môi trường xung quanh quan trọng như khu vực dễ cháy nổ và bảo vệ thời tiết